Arna

YTRE ARNA HISTORIELAG

Ytre Arna i bilder og tekst

Vi vil gje ut ei bilde/tekst bok med hovudvekt på utviklinga i YA i etterkrigstida. Vi vil bruka bilde frå eiga samling, men også produsera nytt fotomateriale.Vi har sett ned ei arbeidsgruppe og knytta til oss eksterne fagfolk som kan bistå med fototeknisk ekpertise.Bakgrunnen for dette prosjektet er at vi opplever stor etterspurnad etter bilde frå YA, og synest det er ein fin måte å presentera YA på. Laget driv YAMuseum som har ca. 1000 besøkande i året.