Sogndal

Sogndal Turlag

Turlagshytte Grøssete

Sogndal Turlag har kring 1100 medlemmer. Turlagshytta ligg på Grøssete i Sogndalsdalen i eit flott turterreng både sommar og vinter. Det er i dag 4 senger, men litt fleire overnattingsplassar om ein nyttar golv og benkar. Vi opplever stadig vekk at hytte sin kapasitet er spengt som følgje av at området vert meir nytta og fleire bruker fritida sin i naturen. Turlaget ønskjer å utvide tal senger monaleg og har starta prosessen opp mot arkitekt, grunneigarar og kommune. Kostnadsrammer 1 mill.