Eid

Haugen Ungdomslag

Teaterglede for born og ungdom

Borne- og ungdomsarbeid har alltid vore sentral del av lagsarbeidet. Felles for desse aktivitetane er at det bidreg til bulyst, auka samhald og felleskjensle. Vi ynskjer å bygge vidare på tilbodet ved engasjere profesjonelle instruktørar i dans, teater og song. Dette skal munne ut i ein felles teaterforestilling kor borna skal få syne kva dei har lært. Borna vil ha stor nytte av å møte profesjonelle instruktørar, samstundes vil dette auke kompetansen for dei som bidreg med dugnadsinnsats.